Silverica ToursSilverica Tours

Prihlásením súhlasite s obchodnými podmienkami Silverica Tours.

Already a member?

Silverica ToursSilverica Tours
Forgot password?

Don't have an account?

Dokumenty – Zmluvné podmienky

silvericatours_dokumenty

Podmienky účasti na zájazdoch CK SILVERICA TOURS a vzájomné práva a povinnosti medzi klientom a CK SILVERICA TOURS stanovujú Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch CK SILVERICA TOURS (ďalej len všeobecné zmluvné podmienky). Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zmluvných podmienok sú Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK SILVERICA TOURS (ďalej len dôležité informácie), špecifikujúce obsah jednotlivých služieb a odporúčania pri ich využívaní. Vašu cestu sme sa snažili s maximálnou starostlivosťou pripraviť a tým zabezpečiť bezproblémový priebeh Vašej dovolenky. Predpokladom príjemného pobytu je však aj dobrá informovanosť o špecifických podmienkach, možnostiach a skutočnostiach v jednotlivých krajinách, o charaktere pobytových miest a ubytovacích zariadení.Nároky a predstavy našich klientov nemusia korešpondovať s realitou a našou snahou je zabrániť nedorozumeniam a neodôvodneným očakávaniam. Pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu si prosím dôkladne preštudujte, tak všeobecné zmluvné podmienky, ako aj nižšie uvedené dôležité informácie.
Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Potvrdením zmluvy prehlasujete, že sú Vám tieto informácie a podmienky známe a súhlasíte s nimi. Klient podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že tieto informácie vzal na vedomie a bude sa nimi riadiť.

Na stiahnutie

Stránka www.silvericatours.com je rezervačný systém zájazdov, hotelov a dopravných služieb. Jeho prednosťami sú: jednoduché ovládanie, prehľadnosť a moderný dizajn. Po vykonaní online objednávky Vám príde vždy potvrdzujúci email. Ako alternatívu Vám ponúkame aj iné možnosti rezervácie a platby za naše služby. Prehľad zasadacieho poriadku v našich vozidlách ponúkame v dokumente na stiahnutie. Celý prehľad nájdete nižšie.

Rezervácia zájazdu

1.  elektronickou objednávkou na www.silvericatours.sk, ONLINE v pohodlí Vášho domova
2. písomnou objednávkou, mailom, či telefonicky

Platba zájazdu

1. bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom
2. poštovou poukážkou

Na stiahnutie

V zmysle zákona o cestovnom ruchu musí byť každá CK poistená proti insolvencii a úpadku. CK SILVERICA TOURS je poistená v zmysle zákona č. 281/2001 proti insolventnosti a úpadku v poisťovni UNION, a.s. Poistenie znamená 100% záruku a garanciu Vašich prostriedkov.

Union poisťovňa, a.s. ponúka prostredníctvom cestovnej kancelárie SILVERICA TOURS komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov, ktoré obsahuje:
1. Poistenie liečebných nákladov: v prípade úrazu, akútnej choroby alebo smrti poisteného v zahraničí kryje náklady na ambulantné ošetrenie, lieky, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, aj spätnú prepravu pacienta do vlasti.
2. Asistenčné služby: okamžitá a non-stop dostupná telefonická asistencia v prípade, ak sa poistená osoba ocitne v zahraničí v ťažkej situácii (úraz, choroba, strata či krádež dokladov a pod.).
3. Poistenie batožiny: kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí osobnej potreby a cestovných dokladov
4. Úrazové poistenie: kryje poistenú osobu v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti úrazom
5. Poistenie zodpovednosti za škodu: slúži na krytie škôd, ktoré poistená osoba spôsobí tretej strane na zdraví alebo majetku
6. Poistenie storna objednanej služby: poistený má právo na preplatenie stornopoplatku, resp. jeho časti, ak objednanú službu (letenku, cestovný lístok, ubytovanie) nemohol využiť z dôvodu choroby, úrazu a pod.

pričom poistné za tento balík poistenia pre územie Európy je 1,51 EUR/osoba/deň pre jednodňové zájazdy a 2 EUR/osoba/deň pre viacdňové zájazdy.

Ak máte záujem o vystavenie cestovného poistenia, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky. Naše kontakty nájdete tu.

poistenie_union_2

Na stiahnutie

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V našej databáze využívame osobné údaje výhradne na poskytnutie produktov a služieb (nevyhnutnosť spracovania osobných údajov pri rezerváciách) a na skvalitnenie našich obchodných aktivít smerom k Vám (newsletter, pripomienky). Každý registrovaný zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vyňatie z databázy písomne alebo telefonicky prostredníctvom našich kontaktných údajov. Jeho žiadosť bude bezodkladne akceptovaná.

Na stiahnutie